Declaraţie de Confidenţialitate

Ne angajăm să vă protejăm și să vă respectăm confidențialitatea. Acești termeni și condiții stabilesc baza conform căreia vor fi prelucrate orice Date cu caracter personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați. Putem colecta și prelucra următoarele date despre dumneavoastră:

  • Informațiile pe care le furnizați la accesarea și utilizarea Site-ului, cum ar fi numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa de domiciliu, locul de muncă, funcția, date referitoare la starea dvs. de sănătate (denumite în continuare "Date cu caracter personal"). De asemenea, vă putem solicita informații atunci când raportați o problemă legată de Site. De asemenea, în cazul în care ne contactați putem păstra o evidență a corespondenței;
  • Detalii privind vizitele pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la datele de trafic, datele de localizare, jurnalele și alte date de comunicare și resursele pe care le accesați.

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. pot fi transferate și stocate într-o locație din afara Spațiului Economic European (denumit în continuare "SEE"). Acestea pot fi, de asemenea, prelucrate de către personalul care operează în afara SEE, care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre furnizorii noștri. Prin introducerea Datelor cu caracter personal, sunteți de acord cu acest transfer, cu stocarea sau prelucrarea acestora. Vom lua toate măsurile necesare în mod corespunzător pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

Din păcate, transmiterea informațiilor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal transmise către Site; orice transmitere se face pe propriul risc. Odată ce am primit informațiile dumneavoastră, vom utiliza proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca și pentru a preveni accesul neautorizat.

  • Putem folosi informațiile despre dumneavoastră deținute, în următoarele moduri:
  • Pentru a ne asigura că respectivul conținut de pe Site este prezentat în modul cel mai eficient pentru dvs. și computerul dvs.
  • Pentru a vă oferi informațiile, produsele sau serviciile pe care le solicitați de la noi sau care considerăm că v-ar putea interesa, în cazul în care ați consimțit să fiți contactat în astfel de scopuri.
  • Pentru a ne îndeplini obligațiile ce decurg din orice contract încheiat între dumneavoastră și noi
  • Pentru a vă permite să participați la caracteristici interactive ale serviciilor noastre, atunci când alegeți să faceți acest lucru
  • Pentru a vă anunța despre modificările survenite la nivelul serviciului nostru.

De asemenea, este posibil să utilizăm datele dumneavoastră sau să permitem părților terțe selectate să utilizeze datele, pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile care ar putea fi de interes pentru dvs. și noi sau pentru a vă putea contacta în legătură cu acestea prin telefon sau e-mail.

Vom putea divulga Datele cu caracter personal către orice membru al grupului nostru, înseamnând filialele noastre, societatea-mamă de tip holding și subsidiarele sale. Vom putea divulga Date cu caracter personal către terțe părți:

  • În cazul în care vom vinde sau achiziționa orice afacere sau active, caz în care putem divulga Datele cu caracter personal către potențialul vânzător sau cumpărător al unei astfel de afaceri sau unor astfel active
  • În cazul în care suntem supuși obligației de a divulga sau de a partaja Date cu caracter personal pentru a respecta orice obligatie legală sau pentru a pune în aplicare sau executare termenii de utilizare și alte contracte sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța clienților noștri sau a altor persoane.

Prin utilizarea Site-ului, va exprimati consimțământul în mod expres ca Societatea:

a)  să va prelucreze Datele cu caracter personal rezultate din completarea informațiilor pe Site, direct sau prin intermediul operatorilor desemnați de către acesta (mandatari și/sau terti contractanți, din țară sau străinatate) (i) în scopul derulării raporturilor juridice create/ce vor fi create între parti, respectiv în scopul desfășurării activităților comerciale ale Societății în cadrul comunității sale de farmacii Alphega, în scopuri statistice, elaborare strategii comerciale și efectuare analize de business [a se confirma daca prelucrarea se efectueaza si in alte scopuri] și (ii) în scopul realizării activității de marketing, scopuri promoționale, în vederea transmiterii oricărei oferte/corespondențe comerciale prin care sunt promovate produsele și serviciile Societății sau ale partenerilor săi, precum și pentru alcătuirea bazei de date proprii și asigurării siguranței bazei de date;

b)  să poată transmite/ verifica/ consulta orice informație personală aferentă utilizatorului / familiei utilizatorului către / în baze de date private românești sau situate în state din Uniunea Europeană și/sau în bazele de date ale oricăror organisme abilitate / autorități ale statului;

c)  să transfere (cedeze) Datele cu caracter personal ale utilizatorului altui operator de tipul entităților afiliate Societății sau altor entități implicate în activitățile comerciale ale Societății, cu condiția respectării obligației de informare conform paragrafelor de mai jos;

d)  să dezvăluie Datele cu caracter personal ale utilizatorului autorităților competente în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății și realizării oricăror interese legitime.

Prin prezentul declarați că ați fost informat și sunteți conștient de faptul că vă puteți exercita următoarele drepturi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare:

 

a)   dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea Datelor cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

b)  dreptul de acces la Datele cu caracter personal: dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu prelucrate de către Societate. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții:se adresează o solicitare, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Societate la adresa Societatii mentioanta mai sus și se atașează o copie lizibilă a actului de identitate al solicitantului;

c)       dreptul de intervenție: dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele condiții:se adreseaza o solicitare, întocmită în forma scrisă, datată și semnată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Societate la adresa Societatii mentionata mai sus, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicita intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. Cererea va fi însoțită de o copie lizibilă a actului de identitate al solicitantului;

d)   dreptul de opoziție: dreptul de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime, legate de situația sa particulară, ca datele care vizează solicitantul să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă, datată și semnată, către Societate, la adresa Societatii mentionata mai sus, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară. Cereriii i se va atașa o copie lizibilă de pe actul de identitate al solicitantului;

e)   dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate de Societate care produce efecte juridice în privința persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de Date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă, datată și semnată, către Societate, la adresa Societatii mentionata mai sus. Cereriii i se va atașa o copie lizibilă de pe actul de identitate al solicitantului;

f)  dreptul de a se adresa justiției: dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apararea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost încălcate.

 

Utilizatorul precizează expres că, prin folosirea Site-ului, este în mod expres de acord cu prelucrarea Datelor sale cu caracter personal, inclusiv CNP (stocare, dezvaluire, cedare către terți etc.) în scopul desfășurării activităților comerciale ale Societății în cadrul comunității sale de farmacii Alphega și al activităților de marketing. Utilizatorul ia la cunostință faptul că refuzul său în legătură cu prelucrarea Datelor sale cu caracer personal în conformitate cu cele de mai sus determină imposibilitatea derulării activităţilor în legătură cu scopurile menționate mai sus.

Utilizatorul ia la cunostință că, în cazul în care nu va mai fi de acord cu prelucrarea Datelor sale cu caracter personal în scop de marketing, va putea solicita acest lucru prin trimiterea unui e-mail catre Societate la adresa de email: office@alphega.ro sau prin trimiterea unei scrisori recomandate către Societate la adesa Societatii mentionata mai sus in acest document.